Design a site like this with WordPress.com
Get started

Ձմեռային ընթերցումներ

<<Ս.Ծննդի օրվա առավոտյան>> պատմվածքը մի տղայի մասին էր ,որը հիշել էր իր մանկության այն օրը,երբ նա իր հորը Սուրբ Ծննդին անմոռանալի նվեր արեց:Տղան որոշել էր այդ Ս. Ծննդին իր հորը փոխկապ նվիրել,բայց մտափոխվել էր և մի յուրորինակ նվեր պատրաստել:Նա փոքր ժամանակ ամեն օր օգնում էր առավոտյան իր հորը ագարակում և որոշել էր,որ նվերը հենց այնտեղ էլ պետք է պատրաստեր:Եվ այդպիսով առավոտը շուտ մինչև հոր արթնանալը  նա գնաց ագարակ ,կովերին կթեց ,մաքրություն արեց և կաթով լի դույլերը դրեց կաթնատանը ու գնաց քնելու:Հայրը եկավ տղայի սենյակ արթնացնելու նրան ,այդ ժամանակ  նա քնած չէր և ձևանում էր թե քնած է:Տղան ամեն տարի հոր հետ հիշում էր այդ օրը մինչև հոր մահը։

Այս պատմվածքի ասելիքն այն է,որ նվերն ավելի արժեքավոր է,երբ արվում է ամբողջ սրտով և որը կհիշվի միշտ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: