Distance Learning Tasks March 16-20

1.Put a circle ariund the word that does not go with the others

1.gardener, outlow, smuggler, criminal

2.modern, new, stuffy, original,

3.girder, vest, dress, coat

4.silver, diamond, gold, veal

5.profitable, successful, thriving, failing

6.resaurce, conversation, talk, discussion

2. Choose the proper word

(crazy-mad)

1.The girl was crazy about pop music. 2.Don’t be mad at me.I ahve got nothing to do bwith the whole thing. 3. He was mad when he realized that somebody had entered the room in his absence. 4. The boy is driving them mad with his crazy ideas.5. In the final scene the hero takes the girl’s hand and whispers: ‘ I’m crazy about you. I love you». 6. «hard to say why he should have done it. he must have gone mad».

3.Choose the best option

1. We walked …………as far as…………… the edge of the desert.

Please select 2 correct answers as far as up to until

2. It is another three weeks …………until………………. the holidays.

Please select 2 correct answers to until for up to

3. I don’t know how she manages to support such a large family. She has nothing ………………except…………….. her pension.

besides excep tapart from All of the above

4. Are you wearing anything ……………under…………. your sweater?

below under under neath Either under or underneath  

5. We should arrive …………at…………… their place …………in…………. time …………for………… lunch.

at, in, forin, to, atat, for, inat, by, for

6. They live …………in……………. a small one bedroom flat ………on………….. the third floor.

in, inon, onin, onon, in

7. Granny is arriving ………on………………. the 3.30 train.

inwithon

8. Last year, there were a large number of mangoes …………on…………. the tree.

inatonwith

9. His house is …………on…………….. the way from Mumbai to Thane.

inatbyon

10. He met and fell in love with a French girl when he was ……………in…………. the London School of Economics.

inaton

11. A few days after the accident she died …………from…………….. the injuries.

ofwithfromEither of or from

4. Make the sentenes Passive Voice.

Harry ate six shrimp at dinner. Six shrimps were eaten by Harry at the dinner
Beautiful giraffes roam the savannah. The savannah is roamed by beutiful giraffes
Sue changed the flat tire. The flat tire was changed by sue
We are going to watch a movie tonight. A movie is going to be watched by us tonight
I ran the obstacle course in record time. an obssticle course was ran in a record time by me
The crew paved the entire stretch of highway. The entire stretch of highway was paved by the crew
Mom read the novel in one day. The novel was read by mom in a day
I will clean the house every Saturday. The house will be cleaned by me every Saturday
The company requires staff to watch a safety video every year. Staff is required by the company to watch a safety video every year
Tom painted the entire house. The entire house was painted by Tom
The teacher always answers the students’ questions.the students questions are always answered by the theacher
The choir really enjoys that piece. That piece is enjoyed by the choir
A forest fire destroyed the whole suburb. The whole suburb was destroyed by a forest fire
The two kings are signing the treaty. The treaty is being signed by the two kings
The cleaning crew vacuums and dusts the office every night. The office is vacuumed and dusted by the cleaning crew every night.
Larry generously donated money to the homeless shelter. Money was donated to the homeless shelter by Larry
The wedding planner is making all the reservations. All the reservations are being made by the wedding planner
Susan will bake two dozen cupcakes for the bake sale. Two dozen cupcakes will be baked by Susan for the bake sale
The science class viewed the comet. The comet was viewed by the science class
The director will give you instructions. Instructions will be given to you by the director
Thousands of tourists visit the Grand Canyon every year. The Grand Canyon is visited by thousands of tourists every year
The homeowners remodeled the house to help it sell. The house was remodeled by the home owners to help it sell
The saltwater corroded the metal beams. The metal beams were corroded by the saltwater
The kangaroo carried her baby in her pouch. The kangaroos baby was carried by her in her pounch

Distance learning (April 13-24)

Distance learning (April 13-24)

Translation

Leonardo Da Vinci was born in an Italian town called Vinci. He lived in a time period called the Renaissance, when everyone was interested in art. Even though Da Vinci was a great artist, he became famous for the other things he could do. He was a sculptor, a scientist, an inventor, an architect, a musician, and a mathematician. Da Vinci’s paintings were done in the realist style.

Realism is a type of art that tries to show things exactly as they appear in life. It began in the 18th century, but the greatest realist era was in the mid – 19th century. Most realists were from France, but there were some famous American painters who were realists too.

Surrealists’ paintings were generally based on dreams. Their paintings were filled with familiar objects which were painted to look strange or mysterious. They hoped their odd paintings would make people look at things in a different way and change the way they felt about things. Salvador Dalí was best known for the striking and bizarre imges in his surrealist works.

Լեոնարդո Դա Վինչին ծնվել է Վինչի անունով իտալական քաղաքում: Նա ապրել է մի ժամանակաշրջանում, որը կոչվում է Ռենեսանս և երբ բոլորը հետաքրքրված էին արվեստով: Չնայած որ Դա Վինչին հրաշալի նկարիչ էր, նա հայտնի դարձավ ուրիշ բաների համար: Նա քանդակագործ էր, գիտնական, ճարտարապետ, երաժիշտ և  մաթեմատիկոս: Դա Վինչիի նկարները արվել են ռեալիստ ձևով:

Ռեալիզմը արվեստի տեսակ է, որը փորձում է ցույց տալ ամեն ինչ, ինչպես իրականում կա: Այն սկսվել է 18-րդ դարում, բայց ռեալիզմի լավագույն շրջանը 19-րդ դարի կեսերին էր: Ռեալիստների մեծ մասը Ֆրանսիայից էին, բայց կային նաև հայտնի ամերիկյան ռեալիստ նկարիչներ:

Սուռեալիստների նկարները սովորաբար հիմնված էին երազների վրա: Նրանց նկարներում կային ծանոթ առարկաներ, որոնք նկարված էին տարօրինակ ձևով: Նրանք մտածում էին, որ իրենց տարօրինակ նկարները մարդկանց կստիպեն աառարկաներին ուրիշ ձևով նայել և կփոխեն իրենց զգացմունքները դրանց նկատմամբ: Սալվադոր Դալին ճանաչված էր իր նկարներում տարօրինակ և տպավորիչ պատկերների համար:

Reported speech

1. «What time does the next bus leave?» he said. «I need to get to the station.»
1. He asked what time the next bus left because he needed to get to the station.

2. «Don’t go swimming in the lake,» she said. «The water is filthy.»
2. She warned them not to go swimming in the lake because the water was filthy.

3. «Let’s go shopping tomorrow,» she said. «The sales have started.»
3. She suggested going shopping the following day because the sales had started.

4. «Stand up,» the teacher said to the pupils. «The headmaster is coming.»
4. The teacher ordered the pupils to stand up because the headmaster was coming.

5. «Please don’t take my ring,» she said to him. «It was a present.»
5. She begged him not to take her ring be cause it had been a present.

6. «It’s very late, Martin,» his mother said. «Where have you been?»
6. His mother reminded him that it was very late and asked him where he had been.

7. «Shall I cook the dinner?» he said to her. «You look very tired.»
7. He offered to cook the dinner, adding that she looked very tired.

8. «Please stop making that noise!» she said to him. «I can’t concentrate.»
8. She asked him to stop making that noise, explaining that she couldn’t concentrate.

9. «Yes, I dropped your vase,» she said. «I was cleaning the shelf.»
9. She admitted dropping my vase as she was cleaning the shelf.

10. «Can I use the car, please?» she said. «I need to run some errands.»
10. She asked if she could use the car because she needed to run some errands.

11. «I’m sorry I’m late,» he said. «The car wouldn’t start.»
11. He apologized for being late, explaining that the car wouldn’t start.

12. «Why are you teasing your sister?» she asked him. «You know it makes her unhappy.»
12. She asked/wondered why he was teasing his sister, reminding him that it made her unhappy.

13. «Why won’t you come to the party?» he said to her. «Everyone would love to see you.»
13. He asked why she wouldn’t go to the party and added that everyone would love to see her.

14. «It was Rob who broke the window,» he said to her. «He was kicking the football.»
14. He accused Rob of breaking the window as he was kicking the football.

3. Match the word  with  the proper definition

altogether                               a. to behave in an ostentatious way to impress others

brag                                          b. a face seen from the side

even out                                  c. without paying attention

hold out for                            d. to tell about your own achievements

lame                                         e. useless facts

marvel                                     f. to insist on something

negligence                              g. to come into balance

profile                                     h. carelessness

illiterate                                  i. to be amazed

show off                                  j. one who cannot read or write

absently                                  k. to pull hard

squabble                                 l. completely

stray                                       m. to argue

trivia                                      n. to get lost

yank                                      o. stupid and boring

1-I
2-d
3-g
4-f
5-o
6-I
7-h
8-b
9-j
10-a
11-c
12-m
13-n
14-e
15-k

5.Read the dialogues and choose the most appropriate options to complete the dialogues.

1. Doctor
Take this medicine for a week and you’ll start to feel better.
Patient
—————
Doctor
Are you sure? It’s the best on the market.
Patient
Yes I am. Can you please prescribe another one?

D) But I’ve used it before and it did not help at all.
2. Jake
How did you like the movie you saw last night?
Karen
I can’t say it was the best I’ve ever seen.
Jake
—————
Karen
Certainly not. Do not waste your time.

E) Then you wouldn’t recommend it, would you?

3. Father
What? You crashed the car again?
Son
—————
Father
I’m sure it wasn’t. This is the third accident you have had this year.
Son
You’re very angry now, dad. We had better talk about this later on.
C) But it wasn’t my fault. You’ve got to believe me.

4.Chuck
—————
Sue
Why do you think so?
Chuck
Whenever we meet, she pretends not to see me.
Sue
I don’t thin k it’s because she hasn’t got over her anger. She’s having
a bad time at work nowadays.

A) It seems that Martha is still angry with me.

5.Tom
—————
Mary
Are you kidding? We are in June.
Tom
So what? What’s wrong with June?
Mary
The right time to trim your roses is the beginning of winter, when they
lose their flowers.
D) Have you got any idea what the right time is to shorten rose plants?

6.Complete the sentences with the most appropriate options.

1. Even though the two parties appear united in negotiations, —-.

B) they weren’t able to agree on the subject
2. The moment I saw the sad face of my girl friend, —-.
C) I had decided to leave the house
D) I found out that something was wrong
3. You had better take your mobile phone with you —-.

C) because I will not be at home during the whole day

4. —- when they learned that the chairman would not be able to join the meeting.

E) They will have already discussed the most important subjects

5. —-, the Grammys are the highest rated.
E) Of the «big three» music awards shows

«Սասնա ծռեր». ընթերցումներ

Կարդացել եմ Եղիշե Չարենցի <Սասնա ծռեր>-ը: Դուրս եմ գրել ինձ անծանոթ բառերը:Ինձ համար հատկապես հետաքրքիր էր կարդալ Չարենցին, քանի որ Թումանյանի և Զարյանի տարբերակներին արդեն ծանոթ էի: Ստորև բերում եմ Չարենցի Ծռերում ինձ հանդիպած անծանոթ բառերը:

երկնահեց — բնստ. երկնքին հենված, երկնահաս, երկնահուպ:

ահռել — սարսափել, երկյուղով համակվել, այլայլվել, ապշել (տպավորության սաստկությունից):

դիվոտ — դիվահար, խենթ, խելագար:

հարամի — ավազակ

անսալ — լսել մեկի խոսքին, հպատակվել, հնազանդվել:

կամիվ — կամքով

ազատանի — պատմ. ազատներ, ազնվականներ, ազատների դասակարգ, ազնվական:

խարազան — կաշեփոկերից կամ ձարից (ձիու բաշի ու պոչի մազ) հյուսած երկար ու հաստ մտրակ՝ խոշոր եղջերավոր անասուններին վարելու համար. փխբ. պատիժ, պատժիչ, պատիժը գործադրող, փխբ. ճնշում, կեղեքում, հալածանք:

Լեոնիդ Ենգիբարով, նովելներ

Ինձ դուր եկած մտքերը

Բարու տերևներն ամենաշատն են, Սիրո նուրբ տերևներն ու Վախի տերևները սովորաբար աճում են ինչ-որ տեղ՝ ներքևում: 

Միայն մի բան երբեւէ չի մոռացվում՝ երբ կանգնում ես երկու ձեռքերի վրա, կամաց պոկում ես մի ձեռքդ եւ հասկանում՝ ափիդ մեջ երկրագունդն է:

Դա անելը բարդ չէ, բարդը սիրելն է, իսկ կինը, եթե չի կարողանում սիրել, դադարում է կին լինել։

Եվ նա թախծում է իր արդեն երեք սենյականոց բնակարանում, որովհետև ինչքան մեծ է բնակարանը, այնքան հեռու են իրարից նրանք, ովքեր ապրում են այնտեղ, և երբ անձրև է գալիս, նա պատրաստ է ներքև նետվել իր անձրևանոցը փնտրելու, բայց մի՞թե տասնհինգերորդ հարկից կճանաչես, թե որն է քո անձրևանոցը։

ՄԻՐՀԱՎ գրական ակումբ: ԼԵՈՆԻԴ ...

Translation of a review of “Pirates of the Caribbean 2”

Ջեքը վերադարձել է։ Եվ նորից, այս տարօրինակ ծովահենը հետախուզման մեջ էր։

Ջեք Ճնճղուկի փախուստի կազմակերպման մեջ մեղադրվող Վիլ Թուրներ և Էլիզաբեթ Սվան ամուսիններին ձերբակալելուց հետո, “Արևելյան Հնդկաստան” Առևտրի ընկերությունը ներկայացնող չարամիտ լորդ Բեքետը Վիլլին առաջարկում է այսպիսի պայման․ գտնել ծովահենին և վերադարձնել, բայց առաջին հերթին բերել նրա հեքիաթային գանձեր գտնող կողմնացույցը։ Այլապես Վիլին մահապատժի կենթարկեն։ Այլընտրանք չունենալով՝ Վիլլը որոշեց գտնել այդ ծովահենին՝ կնոջն ազատելու համար։

Միևնույն ժամանակ Ջեքին առևանգել էր մարդակերների մի խումբ, որը մտածում էր, թե նա աստված է։ Ջեքն այդ կղզի գնացել էր Դեյվի Ջոնսի սիրտը գտնելու համար։ Ջոնսն իր սիրտը պահել էր սնդուկի մեջ։ Ջեքի կարծիքով ով ունենար Ջոնսի սիրտը, նա էլ կկարողանար կառավարել ամենասարսափազդու նավն՝ իր անձնակազմով հանդերձ։ Անձնակազմի մեջ էր նաև Վիլլ ի հայրը՝ Բիլլ Թուրները։

Վիլլը փնտրում էր Ջեքին, որպեսզի ազատվեր կախաղանից ։ Նա նույնպես ուզում էր Դեյվի Ջոնսի սիրտը, որպեսզի ազատի իր հոր հոգին։ Ջեքը ուզում է գտնել Վիլլին, որպեսզի մարի իր պարտքը Ջոնին, Ջոնը ուզում է գտնել Ջեքին, որովհետև այս խաբեբայի կյանքի ժամկետը լրացել էր։ Լորդ Բեքեթը փնտրում էր Ջեքին և իր կողմնացույցը, որը նրան կտաներ սնդուկի մոտ։ Էլիզաբեթի նախկին նշանածը՝ Նորինգտոնը, Ջեքից վրեժ է ուզում լուծել և հույս ունի, որ դրանով կարժանանա Լորդ Բեքեթի հավանությանը։ Էլիզաբեթն ուղղակի ուզում է ամուսնանալ։

Jack is back. And once again, the eccentric pirate is a wanted man.

After arresting lovebirds Will Turner and Elizabeth Swann for abetting Capt. Jack Sparrow’s escape (which ended the first Pirates movie The Curse of the Black Pearl), the malicious Lord Beckett of the East India Trading Company offers Will a deal: Locate the pirate and return him—and, more importantly, the mystical treasure-bearing compass he possesses—or else face sure execution. With no other option, Will sets out to find the outlandish buccaneer, promising to return and free his love.

Meanwhile, Jack, who’s been captured by a group of cannibals who think he’s a god, is after something of his own: a key to legendary pirate Davy Jones’ locker. The key unlocks a chest containing no swag, merely the still-beating heart of the feared sea marauder. According to Jack, whoever seizes Jones’ heart will control the half-squid, half-man himself—and his crew of undead, sea-ruling souls that includes Will’s cursed father, “Bootstrap” Bill Turner.

Will wants Jack so he can escape the gallows. He also wants the heart to free his dad’s soul. Jack wants Will in order to settle a debt with Jones. Jones wants Jack, whose time of scheming as a living swindler is up. Lord Beckett wants Jack and the compass, which ultimately leads to the chest. Elizabeth’s ex-fiancé, Commodore Norrington, wants revenge on Jack and hopes to earn the approval of Lord Beckett. And Elizabeth just wants to be married—or so it seems. Whew! Talk about your tangled and mangled treasure hunt.

պատմական մոլորություն


Պատմական մոլորություն ԽՍՀՄ կազմավորման մասին

1922 թվականի դեկտեմբերի 29-ին եվ 30-ին Մոսկվայում հանդիպեցին Ռուսաստանի Սովետական Ֆեդերատիվ Սոցիալիստական Հանրապետոլթյան, Ուկրաինայի Սովետական Սոցիալիստական Հանրապեփտոլթյան Բելառուսիայի Սովիետան Սոցիալիստական Հանրապեփտոլթյան, Անդր ֆեդերացիայի՝ Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի Սովետական Սոցիալիստական հանրապետությանունների ֆեդերացիայի պատվիրակները՝ քննարկելու համար ԽՍՀՄ կազմավորման հարցը: Ապագա ԽՍՀՄ պետության կազմավորման պայմանագիրը եւ հռչակագիրը արդեն պատրաստ էին: Այդ համագումարի ժամանակ հատկապես Ուկրաինայի և Վրաստանի պատվիրակները սկզբունզորեն չհամաձայնվեցին պայմանագրի մի շարք կետերի հետ, որի պատճառով ԽՍՀՄ պետության ստեղծման պայմանագիրը չստորագրվեց: Որոշվեց այդ պայմանագիրը ուղարկել լրացուցիչ քննարկումների և վերջնական տեքստը ընդունել այդ երկրների պատվիրակների երկրորդ համագումարի ժամանակ: Բայց դրա փոխարեն 1923թ.-ին այդ երկրները ընդունեցին մեկ ընդանուր Սահմանադրություն, որը հաստատվեց 1924թ. հունվարին այդ երկրների պատվիրեցին երկրորդ համագումարով: Այդ սահմանադրությունը երկու գլուխ ուներ: Առաջինը ԽՍՀՄ կազմաորման պայմանագրի տեքստն էր, երկրորդը ԽՍՀՄ երկրի կառուցվածքը: Այսպիսով ԾՍՀՄ երկրի ձևավորման միջպետական, միջազգային պայմանագիր չի եղել: Սահմանադրության այդ գլուխը միջպետական պայմանագիր չի կարելի համարել, որորվհետև Սահմանադրությունը ներպետական իրավունքի փաստաթուղթ է: Պատմական մոլորություն է համարել, որ ԾՍՀՄ-ը կազմաորվել է 1923թ. թվականի դեկտեմբերի 29-30-ին, ինչպես գրվել է գրչքերում, այդ թվում՝ դասաֆրքերում, հանրաիտարաններում և ինչպես սովորել են ուգիտեն մարդիկ: Իրականում ԽՍՀՄ կազմավորման միջազգային պայմանագիր չկա, բայց բոլորը կարծում են, թե կա, պայմանագիր է ստորագրվել:
Պատմական մոլորություն Հայաստանի բոլշևիկյան հեղափոխության մասին

Պատմական մոլորություն է, որ Հայաստանում 1920թ. նոյեմբերի 29-ին եղել է բոլշևիկյան հեղափոխություն: Իրականում ոչ մի ցույց, հասարակարգի կամ իշխանափոխության հարցադրում չի եղել, առավել ևս որևէ հեղափոխական շարժում կամ հեղափոխություն չի եղել: Նոյեմբերի 29-ին եղել է պետական հեղաշրջում: Խորհրդային Ռուսաստանի ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Բորիս Լեգրանը հայտարարել է, որ Հայաստանում հայ բոլշևիկները ժողովրդական զանգվածների հետ հեղափոխություն են արել և խնդրում են Խորհրդային Ռուսաստանից՝ օգնել իրենց: Հեղաշրջումից հետո նույնիսկ իշխանությունն ստանձնող մարդկանց խումբ չկար: Նույն օրը Բաքվում ձևավորվել է Հայհեղկոմ՝ Հայաստանի հեղափոխական կոմիտե, Սարգիս Կասյանի գլխավորությամբ, ովքեր միայն հինգ օր հետո՝ դեկտեմբերի 4-ին են կարողացել Հայաստան հասնել և ստանձնող իշխանությունը: Նույն դեկտեմբերի 20-ին Բորիս Լեգրանը Ռուսաստանի իր պետին՝ Արտաքին գործերի նախարար Գեորգի Չիչերինին նամակ է գրում, , որում ասում է, որ երբ դուք ինձ ստիպեցիք Հայաստանում հեղաշրջում անել, ես շատ ծանր դրության մեջ էի, հեղափոխություն անող մարդ չկար, հհեղափոխական իրավիճակ չկար, ես պետք է արտասահմանի թերթերին ինչ որ բաներ ասեի, իսկ ես չգիտեի ինչ ասել, ում անունը տալ, ոչ ել գիտեի, թե Հայաստանի իշխաությունը ով է ն երկայացնելու: Հետագայում տասնյակ տարիներ նոյեմբերի 29-ին Հայաստանում տոնել են բոլշևիկյան հեղափոխությունը, գրել են գրքերում, այդպես է գրված հանրագիտարաններում, այդպես են սովորեցրել դպրոցներում: Սա, կարելի է ասել, թե պատմական խաբերություն է, թե պատմական մոլորություն:

Զատիկը մեր ընտանիքում

Այս տարի Զատիկին արտակարգ դրության պատճառով չկարողացանք բոլորով միասին դիմավորել առավոտը։ Ես տատիկիս տանն եմ։ Միայն տատիկս ու ես մի շաբաթ է, ինչ տատիկիս բնակարանում ենք, Այգեստանում։ Առավոտյան գնացի գնումների, իսկ այդ ընթացքում տատիկս հավկիթները պատրաստել եր և ներկել։ Այնուհետև ես նրան օգնեցի տոնական սեղանը պատրաստել։ Հետո զանգահարեց մայրիկս և ասաց, որ ինքը կբերի ձուկը։ Տատիկս իմ խնդրանքով համեղ տիրամիսու էր պատրաստել։ Իսկ մայրիկս բերեց նաև ավանդական չորեկ՝ կաթնահունց հյուսք, որն այս տարի առաջին անգամ էր թխել։ Մինչև մայրիկիս գալը, եկավ մորեղբայրս՝ տատիկիս քրոջ և եղբոր հետ։ Մենք զրուցում էինք մինչև եկան հայրս, քույրս և մայրիկս։ Ծնողներս տատիկիս մեր այգու նարցիսներն էին նվեր բերել։ Համեղ զատկական ճաշից, ձվակռվից հետո բաժանվեցինք թիմերի “այլ կերպ” խաղացինք։ Հետո ես կիթառ նվագեցի բոլարի համար։ Այնուհետև տատիկիս և իմ հյուրերը գնացին և ես տատիկիս օգնեցի սեղանը հավաքել։ Այսպես անցավ Զատիկը մեր ընտանիքում։

«Կարդում ենք Համո Սահյան» նախագիծ

Մայրամուտ

Սարն առել վրան ծիրանի մի քող,

Ննջում է կարծես ծաղկե անկողնում,

Անտառն արևի բեկբեկուն մի շող

Ծոցի մեջ պահել ու բաց չի թողնում:

Ժայռի ստվերը գետափին չոքել,

Վիզը երկարել ու ջուր է խմում,

Հովն ամպի թևից մի փետուր պոկել,

Ինքն էլ չգիտի,թե ուր է տանում:

Քարափի վրա շողում է անվերջ

Ոսկե բոցի պես թևը ծիծառի…

Կանգ առ, հողագունդ, քո պտույտի մեջ

Թող մայրամուտը մի քիչ երկարի: 

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

 • Դուրս գրիր բանաստեղծական գեղեցիկ պատկերները:
 • Օրվա ո՞ր պահն ես ավելի շատ սիրում: Պատմիր այդ մասին:

Պատասխաններ՝

Բանաստեղծությունը նկարագրում է մայրամուտը իր ողջ գեղեցկությամբ: Շուրջբոլորը այքան գեղեցիկ ծաղկած էր, որ սարը կարծես անկողնում լիներ : Անտառի բուսականության վրա վերջին շողերն էր սփռել արևը: Քարափներում թռչում էին ծիծառները , իրենց սլացիկ թևերով: Ցանկանում էր կանգնեցնել , երկրագնդի պտույտը, որ այդ չքնաղ տեսարանը երկարեր:

Օրվա մեջ ամենից շատ սիրում եմ՝ արևածագը: Արևածագով է սկսվում օրվա սկիզբը: Այն կարծես մարդկանց մեջ արթնացնի այն հույսը, որ ամեն նոր օր կարող է լավ կյանքի սկիզբը դառնալ: Արևածագին՝ արևը դուրս գալով իր տաքությունն է սփռում մարդկանց հոգում: Վերջապե՜ս սիրում եմ արևածագը, քանի որ գիշերվա տխուր խորհրդավորությունից հետո այն բերում է մի նոր պայծառություն:

Ժայռից մասուր է կաթում

Կարմիր սարսուռ է կաթում,

Ձորում մշուշ է:

Առուն մասուր է տանում,

Կարմիր սարսուռ է տանում,

Ի՜նչ էլ աշխույժ է:

Առուն բարի է այնպես,

Հասկանալի է այնպես,

Այնպես անուշ է:

Նա երկնչում է քարից,

Բայց երբ թռչում է քարից,

Ահռելի ուժ է:

Առուն ինչպես կլռի,

Սերս եկել է ջրի,

Ձեռքինը կուժ է:

Առուն մասուր է տանում,

Կարմիր սարսուռ է տանում,

Աշուն է, ուշ է: 

Հարցեր և առաջադրանքներ՝

 • Դուրս գրիր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ բացատրիր:
 • Բնության ո՞ր երևույթն է իբրև անձ ներկայացված (անձնավորված):
 • Բացատրիր տրված փոխաբերությունը /ոչ ուղղակի իմաստով գործածված արտահայտությունը/՝ Ժայռից մասուր է կաթում…
 • Փորձիր գտնել փոխաբերական իմաստով գործածված արտահայտությունները:
 • Փորձիր համացանցի օգնությամբ պարզել` որոնք են պատկերավորման միջոցները:

Պատասխաններ՝

Ինձ համար անծանոթ բառեր չկային:

Ներկայացված է ՝ աշունը, իր անձրևային թախիծով:

Ժայռից մասուր է կաթում…՝ Քանի որ ուշ աշուն էր, ծաղկել էին մասրենիները և այդպիսով գեղեցկացրել լեռները: Բերքն այնքան առատ էր , որ կարծես ժայռից մասուր կաթար:

Փոխաբերական իմաստով են գործածվել հետևյալ արտահայտությունները՝ կարմիր սարսուռ է կաթում, կարմիր սարսուռ է տանում, առուն և՛ բարի է և՛ հասկանալի և՛ անուշ, սերս եկել է ջրի:

Պատկերավորման միջոցն է ՝ նկարագրությունը:

Ամպրոպից հետո

Երկինքն ավելի կապույտ է լինում,

Խոտերն ավելի կանաչ են լինում

Ամպրոպից հետո։

Ամպրոպից հետո

Ճերմակ շուշանը ավելի ճերմակ,

Կակաչն ավելի կարմիր է լինում

Եվ մեղրածաղիկն՝ ավելի դեղին։

Ամպրոպից հետո

Սարերն ավելի բարձր են երևում,

Խոր են երևում ձորերն ավելի,

Եվ տափաստաններն՝ ավելի արձակ։

Ծառերն ավելի խոնարհ են լինում

Ամպրոպից հետո,

Եվ հավքերը մեր գլխավերևում

Իրար կանչում են ավելի սրտով.

Ամպրոպից հետո

Բարի է լինում արևն ավելի,

Եվ մենք ավելի սիրով ենք իրար

Բարի լույս ասում։

Ամպրոպից հետո աշխարհը և դու

Հասկանալի եք լինում ավելի…

Հարցեր և առաջադրանքներ՝  

 • Գրավոր պատմի՛ր բանաստեղծությունը:
 • Բանաստեղծության միջից դուրս գրիր հերոսներին իրենց բնութագրող բառերի հետ. օրինակ՝ կապույտ երկինք…
 • Ո՞ր բառերն ու բառակապակցություններն են կրկնվում: Դրանք ի՞նչ են տալիս բանաստեղծությանը:
 • Ո՞ր տողերում է խտացված հեղինակի հիմնական ասելիքը՝ ստեղծագործության հիմնական գաղափարը:
 • Ո՞րն է այս բանաստեղծության փոխաբերական իմաստը:

Պատասխաններ՝

Ամպրոպից հետո երկինքը պարզ է դառնում , խոտերն ավելի են կանաչում, ծաղիկները նոր բույր և պայծառ երանգ են ստանում: Ամպրոպից հետո ամեն բան գեղեցկանում է:

Հերոսներ՝

կապույտ երկինք, կանաչ խոտ, ճերմակ շուշան , կարմիր կակաչ, դեղին մեղրածաղիկ, բարձր սարեր, խոր ձորեր, արձակ տափաստաններ, խոնարհ ծառեր, բարի արև, սիրով լի մարդիկ, դու հասկանալի:

Կրկնվող բառն ու բառակապակցությունն է ՝ ամպրոպից հետոն և ավելին: Սրանք ասում են , որ ամպրոպի ժամանակ ամեն բան մռայլ է լինում և պակասում: Ամրոպի ավարտից հետո՝ ամեն բան փոխվում է, դառնալով ավելի լավը:

Ասելիքը խտացված է հետևյալ տողերում՝

Եվ մենք ավելի սիրով ենք իրար

Բարի լույս ասում։

(Ամպրոպի ժամանակ մարդիկ մռայլ են լինում, իսկ երբ արևն է բարձրանում բոլորն ավելի սիրով են դառնում)

Ամպրոպից հետո աշխարհը և դու

Հասկանալի եք լինում ավելի…

(Ամպրոպի ժամանակ ամեն բան խռնվում է, իսկ ամպրոպից հետո կարգավորվում և առավել հասկանալի դառնում)

Փոխաբերական իմաստն այն է՝ որ երբ ամեն բան լավ է, մարդիկ դա չեն նկատում և միայն վատթարացումից հետո՝ սկսում են ամեն բան նկատել և ավելի շատ են գնահատում:

english homework 30.03.2020

1.this reading is mainly concerned with.

d]how human brain processes and stores information

2.according to the passage scientists.

c]dont know exactly how the information is transferred from one area of the brain to another

3.it is pointed out in the reading that.

e]scientist agree that the hippocampus is important in processing information

1.As we understand from the reading, Vera Petrova.

A] can only perceive things with her fingers

2.It is pointed out in the reading that Vera Petrova loses the ability to perceive objects with her fingers

D] as soon as her hands get wet

3.according to the reading.

C]Vera cant perceive objects with her skin unless she is blindfolded

Անհատական ուսումնական պլան

31․03․2020-15․04․2020

1․ կատարել հեռավար ուսումնական ծրագրով տրված հանձնարարությունները,

2․նվագել օրեկան 2 ժամ,

3․ ընտանեկան դպրոցի շրջանակներում․

-օրեկան դիտել 2 ֆիլմ, այդ ֆիլմրի մասին կարծիք գրել բլոգում

-մեքենա վարել սովորել և սովորածս ներկայացնել բլոգում

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started