Distance Learning Tasks March 16-20

1.Put a circle ariund the word that does not go with the others

1.gardener, outlow, smuggler, criminal

2.modern, new, stuffy, original,

3.girder, vest, dress, coat

4.silver, diamond, gold, veal

5.profitable, successful, thriving, failing

6.resaurce, conversation, talk, discussion

2. Choose the proper word

(crazy-mad)

1.The girl was crazy about pop music. 2.Don’t be mad at me.I ahve got nothing to do bwith the whole thing. 3. He was mad when he realized that somebody had entered the room in his absence. 4. The boy is driving them mad with his crazy ideas.5. In the final scene the hero takes the girl’s hand and whispers: ‘ I’m crazy about you. I love you». 6. «hard to say why he should have done it. he must have gone mad».

3.Choose the best option

1. We walked …………as far as…………… the edge of the desert.

Please select 2 correct answers as far as up to until

2. It is another three weeks …………until………………. the holidays.

Please select 2 correct answers to until for up to

3. I don’t know how she manages to support such a large family. She has nothing ………………except…………….. her pension.

besides excep tapart from All of the above

4. Are you wearing anything ……………under…………. your sweater?

below under under neath Either under or underneath  

5. We should arrive …………at…………… their place …………in…………. time …………for………… lunch.

at, in, forin, to, atat, for, inat, by, for

6. They live …………in……………. a small one bedroom flat ………on………….. the third floor.

in, inon, onin, onon, in

7. Granny is arriving ………on………………. the 3.30 train.

inwithon

8. Last year, there were a large number of mangoes …………on…………. the tree.

inatonwith

9. His house is …………on…………….. the way from Mumbai to Thane.

inatbyon

10. He met and fell in love with a French girl when he was ……………in…………. the London School of Economics.

inaton

11. A few days after the accident she died …………from…………….. the injuries.

ofwithfromEither of or from

4. Make the sentenes Passive Voice.

Harry ate six shrimp at dinner. Six shrimps were eaten by Harry at the dinner
Beautiful giraffes roam the savannah. The savannah is roamed by beutiful giraffes
Sue changed the flat tire. The flat tire was changed by sue
We are going to watch a movie tonight. A movie is going to be watched by us tonight
I ran the obstacle course in record time. an obssticle course was ran in a record time by me
The crew paved the entire stretch of highway. The entire stretch of highway was paved by the crew
Mom read the novel in one day. The novel was read by mom in a day
I will clean the house every Saturday. The house will be cleaned by me every Saturday
The company requires staff to watch a safety video every year. Staff is required by the company to watch a safety video every year
Tom painted the entire house. The entire house was painted by Tom
The teacher always answers the students’ questions.the students questions are always answered by the theacher
The choir really enjoys that piece. That piece is enjoyed by the choir
A forest fire destroyed the whole suburb. The whole suburb was destroyed by a forest fire
The two kings are signing the treaty. The treaty is being signed by the two kings
The cleaning crew vacuums and dusts the office every night. The office is vacuumed and dusted by the cleaning crew every night.
Larry generously donated money to the homeless shelter. Money was donated to the homeless shelter by Larry
The wedding planner is making all the reservations. All the reservations are being made by the wedding planner
Susan will bake two dozen cupcakes for the bake sale. Two dozen cupcakes will be baked by Susan for the bake sale
The science class viewed the comet. The comet was viewed by the science class
The director will give you instructions. Instructions will be given to you by the director
Thousands of tourists visit the Grand Canyon every year. The Grand Canyon is visited by thousands of tourists every year
The homeowners remodeled the house to help it sell. The house was remodeled by the home owners to help it sell
The saltwater corroded the metal beams. The metal beams were corroded by the saltwater
The kangaroo carried her baby in her pouch. The kangaroos baby was carried by her in her pounch

Distance learning (April 13-24)

Distance learning (April 13-24)

Translation

Leonardo Da Vinci was born in an Italian town called Vinci. He lived in a time period called the Renaissance, when everyone was interested in art. Even though Da Vinci was a great artist, he became famous for the other things he could do. He was a sculptor, a scientist, an inventor, an architect, a musician, and a mathematician. Da Vinci’s paintings were done in the realist style.

Realism is a type of art that tries to show things exactly as they appear in life. It began in the 18th century, but the greatest realist era was in the mid – 19th century. Most realists were from France, but there were some famous American painters who were realists too.

Surrealists’ paintings were generally based on dreams. Their paintings were filled with familiar objects which were painted to look strange or mysterious. They hoped their odd paintings would make people look at things in a different way and change the way they felt about things. Salvador Dalí was best known for the striking and bizarre imges in his surrealist works.

Լեոնարդո Դա Վինչին ծնվել է Վինչի անունով իտալական քաղաքում: Նա ապրել է մի ժամանակաշրջանում, որը կոչվում է Ռենեսանս և երբ բոլորը հետաքրքրված էին արվեստով: Չնայած որ Դա Վինչին հրաշալի նկարիչ էր, նա հայտնի դարձավ ուրիշ բաների համար: Նա քանդակագործ էր, գիտնական, ճարտարապետ, երաժիշտ և  մաթեմատիկոս: Դա Վինչիի նկարները արվել են ռեալիստ ձևով:

Ռեալիզմը արվեստի տեսակ է, որը փորձում է ցույց տալ ամեն ինչ, ինչպես իրականում կա: Այն սկսվել է 18-րդ դարում, բայց ռեալիզմի լավագույն շրջանը 19-րդ դարի կեսերին էր: Ռեալիստների մեծ մասը Ֆրանսիայից էին, բայց կային նաև հայտնի ամերիկյան ռեալիստ նկարիչներ:

Սուռեալիստների նկարները սովորաբար հիմնված էին երազների վրա: Նրանց նկարներում կային ծանոթ առարկաներ, որոնք նկարված էին տարօրինակ ձևով: Նրանք մտածում էին, որ իրենց տարօրինակ նկարները մարդկանց կստիպեն աառարկաներին ուրիշ ձևով նայել և կփոխեն իրենց զգացմունքները դրանց նկատմամբ: Սալվադոր Դալին ճանաչված էր իր նկարներում տարօրինակ և տպավորիչ պատկերների համար:

Reported speech

1. «What time does the next bus leave?» he said. «I need to get to the station.»
1. He asked what time the next bus left because he needed to get to the station.

2. «Don’t go swimming in the lake,» she said. «The water is filthy.»
2. She warned them not to go swimming in the lake because the water was filthy.

3. «Let’s go shopping tomorrow,» she said. «The sales have started.»
3. She suggested going shopping the following day because the sales had started.

4. «Stand up,» the teacher said to the pupils. «The headmaster is coming.»
4. The teacher ordered the pupils to stand up because the headmaster was coming.

5. «Please don’t take my ring,» she said to him. «It was a present.»
5. She begged him not to take her ring be cause it had been a present.

6. «It’s very late, Martin,» his mother said. «Where have you been?»
6. His mother reminded him that it was very late and asked him where he had been.

7. «Shall I cook the dinner?» he said to her. «You look very tired.»
7. He offered to cook the dinner, adding that she looked very tired.

8. «Please stop making that noise!» she said to him. «I can’t concentrate.»
8. She asked him to stop making that noise, explaining that she couldn’t concentrate.

9. «Yes, I dropped your vase,» she said. «I was cleaning the shelf.»
9. She admitted dropping my vase as she was cleaning the shelf.

10. «Can I use the car, please?» she said. «I need to run some errands.»
10. She asked if she could use the car because she needed to run some errands.

11. «I’m sorry I’m late,» he said. «The car wouldn’t start.»
11. He apologized for being late, explaining that the car wouldn’t start.

12. «Why are you teasing your sister?» she asked him. «You know it makes her unhappy.»
12. She asked/wondered why he was teasing his sister, reminding him that it made her unhappy.

13. «Why won’t you come to the party?» he said to her. «Everyone would love to see you.»
13. He asked why she wouldn’t go to the party and added that everyone would love to see her.

14. «It was Rob who broke the window,» he said to her. «He was kicking the football.»
14. He accused Rob of breaking the window as he was kicking the football.

3. Match the word  with  the proper definition

altogether                               a. to behave in an ostentatious way to impress others

brag                                          b. a face seen from the side

even out                                  c. without paying attention

hold out for                            d. to tell about your own achievements

lame                                         e. useless facts

marvel                                     f. to insist on something

negligence                              g. to come into balance

profile                                     h. carelessness

illiterate                                  i. to be amazed

show off                                  j. one who cannot read or write

absently                                  k. to pull hard

squabble                                 l. completely

stray                                       m. to argue

trivia                                      n. to get lost

yank                                      o. stupid and boring

1-I
2-d
3-g
4-f
5-o
6-I
7-h
8-b
9-j
10-a
11-c
12-m
13-n
14-e
15-k

5.Read the dialogues and choose the most appropriate options to complete the dialogues.

1. Doctor
Take this medicine for a week and you’ll start to feel better.
Patient
—————
Doctor
Are you sure? It’s the best on the market.
Patient
Yes I am. Can you please prescribe another one?

D) But I’ve used it before and it did not help at all.
2. Jake
How did you like the movie you saw last night?
Karen
I can’t say it was the best I’ve ever seen.
Jake
—————
Karen
Certainly not. Do not waste your time.

E) Then you wouldn’t recommend it, would you?

3. Father
What? You crashed the car again?
Son
—————
Father
I’m sure it wasn’t. This is the third accident you have had this year.
Son
You’re very angry now, dad. We had better talk about this later on.
C) But it wasn’t my fault. You’ve got to believe me.

4.Chuck
—————
Sue
Why do you think so?
Chuck
Whenever we meet, she pretends not to see me.
Sue
I don’t thin k it’s because she hasn’t got over her anger. She’s having
a bad time at work nowadays.

A) It seems that Martha is still angry with me.

5.Tom
—————
Mary
Are you kidding? We are in June.
Tom
So what? What’s wrong with June?
Mary
The right time to trim your roses is the beginning of winter, when they
lose their flowers.
D) Have you got any idea what the right time is to shorten rose plants?

6.Complete the sentences with the most appropriate options.

1. Even though the two parties appear united in negotiations, —-.

B) they weren’t able to agree on the subject
2. The moment I saw the sad face of my girl friend, —-.
C) I had decided to leave the house
D) I found out that something was wrong
3. You had better take your mobile phone with you —-.

C) because I will not be at home during the whole day

4. —- when they learned that the chairman would not be able to join the meeting.

E) They will have already discussed the most important subjects

5. —-, the Grammys are the highest rated.
E) Of the «big three» music awards shows

Translation of a review of “Pirates of the Caribbean 2”

Ջեքը վերադարձել է։ Եվ նորից, այս տարօրինակ ծովահենը հետախուզման մեջ էր։

Ջեք Ճնճղուկի փախուստի կազմակերպման մեջ մեղադրվող Վիլ Թուրներ և Էլիզաբեթ Սվան ամուսիններին ձերբակալելուց հետո, “Արևելյան Հնդկաստան” Առևտրի ընկերությունը ներկայացնող չարամիտ լորդ Բեքետը Վիլլին առաջարկում է այսպիսի պայման․ գտնել ծովահենին և վերադարձնել, բայց առաջին հերթին բերել նրա հեքիաթային գանձեր գտնող կողմնացույցը։ Այլապես Վիլին մահապատժի կենթարկեն։ Այլընտրանք չունենալով՝ Վիլլը որոշեց գտնել այդ ծովահենին՝ կնոջն ազատելու համար։

Միևնույն ժամանակ Ջեքին առևանգել էր մարդակերների մի խումբ, որը մտածում էր, թե նա աստված է։ Ջեքն այդ կղզի գնացել էր Դեյվի Ջոնսի սիրտը գտնելու համար։ Ջոնսն իր սիրտը պահել էր սնդուկի մեջ։ Ջեքի կարծիքով ով ունենար Ջոնսի սիրտը, նա էլ կկարողանար կառավարել ամենասարսափազդու նավն՝ իր անձնակազմով հանդերձ։ Անձնակազմի մեջ էր նաև Վիլլ ի հայրը՝ Բիլլ Թուրները։

Վիլլը փնտրում էր Ջեքին, որպեսզի ազատվեր կախաղանից ։ Նա նույնպես ուզում էր Դեյվի Ջոնսի սիրտը, որպեսզի ազատի իր հոր հոգին։ Ջեքը ուզում է գտնել Վիլլին, որպեսզի մարի իր պարտքը Ջոնին, Ջոնը ուզում է գտնել Ջեքին, որովհետև այս խաբեբայի կյանքի ժամկետը լրացել էր։ Լորդ Բեքեթը փնտրում էր Ջեքին և իր կողմնացույցը, որը նրան կտաներ սնդուկի մոտ։ Էլիզաբեթի նախկին նշանածը՝ Նորինգտոնը, Ջեքից վրեժ է ուզում լուծել և հույս ունի, որ դրանով կարժանանա Լորդ Բեքեթի հավանությանը։ Էլիզաբեթն ուղղակի ուզում է ամուսնանալ։

Jack is back. And once again, the eccentric pirate is a wanted man.

After arresting lovebirds Will Turner and Elizabeth Swann for abetting Capt. Jack Sparrow’s escape (which ended the first Pirates movie The Curse of the Black Pearl), the malicious Lord Beckett of the East India Trading Company offers Will a deal: Locate the pirate and return him—and, more importantly, the mystical treasure-bearing compass he possesses—or else face sure execution. With no other option, Will sets out to find the outlandish buccaneer, promising to return and free his love.

Meanwhile, Jack, who’s been captured by a group of cannibals who think he’s a god, is after something of his own: a key to legendary pirate Davy Jones’ locker. The key unlocks a chest containing no swag, merely the still-beating heart of the feared sea marauder. According to Jack, whoever seizes Jones’ heart will control the half-squid, half-man himself—and his crew of undead, sea-ruling souls that includes Will’s cursed father, “Bootstrap” Bill Turner.

Will wants Jack so he can escape the gallows. He also wants the heart to free his dad’s soul. Jack wants Will in order to settle a debt with Jones. Jones wants Jack, whose time of scheming as a living swindler is up. Lord Beckett wants Jack and the compass, which ultimately leads to the chest. Elizabeth’s ex-fiancé, Commodore Norrington, wants revenge on Jack and hopes to earn the approval of Lord Beckett. And Elizabeth just wants to be married—or so it seems. Whew! Talk about your tangled and mangled treasure hunt.

english homework 30.03.2020

1.this reading is mainly concerned with.

d]how human brain processes and stores information

2.according to the passage scientists.

c]dont know exactly how the information is transferred from one area of the brain to another

3.it is pointed out in the reading that.

e]scientist agree that the hippocampus is important in processing information

1.As we understand from the reading, Vera Petrova.

A] can only perceive things with her fingers

2.It is pointed out in the reading that Vera Petrova loses the ability to perceive objects with her fingers

D] as soon as her hands get wet

3.according to the reading.

C]Vera cant perceive objects with her skin unless she is blindfolded

music on human body

So at first glance music has nothing to do with human body, but in my opinion you can get pleasurable feelings by just listening to music . Or you can make your mood a melody. Many people don’t understand music so they can’t listen and feel something. As to myself, I am a musical person. So, I feel and get feelings by just listening, and it has some influence on my body. At the same time you can feel bad by listening to sad songs. Music can rapidly change your mood.

The filipino and the drunkard

This story is about a younգ Filipino and the drunk white man.They were both waiting for the same ferry to move to Oakland.At the beginning of the story, a drunkard begins to mistreat the Filipino for not being white.The drunkard says which, the young man must stay away from the crowd.The filipino tries to silence the drunkard, but he fails.When the ferry arrives he quickly ascends the ferry, enters a corner, then lavatoly.Some time later the drunkard found the filipino and continued to mistreat him again.The Filipino is so angry that he attacks the drunkard with a knife and hits him several times. Throughout history, the crowd did not help the Philippines for a second and prevented the death of a drunkard.

exercise

1-Does she do her homework before the TV show starts?

2-How many football matches did he see last week?

3-Which material have they selected?

4-Tom has to go to the lecture,hasn’t he?

5-They came here by bus, did they?

6-Do the children have lots of toys?

7-To whom are you grateful for the help?

8-For whom have the doctor been called?

9-Ann won’t be able to keep her promise,will she?

10-Did i give that present to my aunt,or my sister?

11-Did he successfully pass all his exams?

12-What must she take three times a day?

13-how many months did it take them to complete the job?

14-We had a good time yesterday , hadn’t we?

15-I thought much of it ,or less?

16-Has my sister ever lived in a village?

17-How many guests were invited to your housewarming party?

18-Why did we have to speak louder?

19-There are no other things in the box,are there?

20-Yesterday they went to the museum or to the cinema?

21-When did he rang you up?

22-When did the strong wind blow?

23-Why did we went for a ride?

24-Our country produces much oil ,does it?

25-What did the boy see in the sky a plane or an helicopter?

26-What will they discuss about teaching new languages?

27-What books have they selected?

28-How much did he had to wait for her?

29-Joan has bath in the evening,hasn’t she?

30-Will they meet him at the concert or at home after the concert?

31-Why are they going to leave the school this year?

32-What does she have to do every morning?

33-How many volleyball games did he see last week?

34-He liked to read a book before going to bed,didn’t he?

35-We must wait for him here or there?

36-Why did she had to sit up late yesterday?

37-What have you learnt about today?

38-Where we shall reach in ten minutes?

39-You are not free now,aren’t you?

40-This book is read much or less?

41-To whom is Mary really grateful?

42-What did he had to finish in time?

43-You were not able to go far,weren’t you?

44-Will the beach be overcrowded in summer?

45-Does Mary mainly read books in the evenings or afternoons?

46-Dinner won’t be ready in an hour , will it?

47-What were they surprised at?

48-Who made a wonderful speech in the congress?

49-Was the hottest month in this year july or august?

50-is there something that will make you to change your mind?

51-What can the children be taught?

52-Neither your children,nor your parents know about it , do they?

53-When will this book be published?

54-He went to the seaside last month, or the month before?

55-Which color are their walls painted?

56-How many customers bought things at high prices?

57-There were a lot of apricot – trees there, weren’t there?

58-Where was it so pleasant?

59-He could meet us in the evening , or in the morning?

exercises

1. Jenny _______is____ tired.

be

is

has

have
2. ” _______who____ is she?” “She’s my friend from London”

Who

Why

Which

What
3. Today is Wednesday. Yesterday it ______was_____ Tuesday.

were

is

be

was
4. It’s Thursday today. Tomorrow it ________will be___ Friday.

be

was

will be

will
5. ______there are_____ lots of animals in the zoo.

There

There is

There are

There aren’t
6. How many people _______are there____ in your family?

are there

is there

there are

there
7. “Has Steve got a sister?” “No, he ________hasn’t___, but he’s got 2 brothers.”

has

hasn’t

haven’t

not
8. Where _____does______ Sarah live?

are

is

do

does
9. ______did mary go_____ to London on the train yesterday?

Did Mary went

Did Mary go

Mary go

Mary goes
10. Jack _______speaks____ English, Spanish and a bit of French.

speaks

speak

speaking

is speaking

20. I …will.. see you tomorrow, I’m not sure

maybe

will

can

might
21. ..smoking… is bad for you.

Smoking

The smoking

To smoke

Smoker
22. I .. wouldn’t have… told him if I had known he was your brother.

hadn’t

wouldn’t

wouldn’t have

don’t have
23. He ..had been… living there for three years before they found him.

had been

has been

might be

could be
24. I wish you … wouldn’t shout.. all the time.

don’t shout

won’t shout

wouldn’t shout

haven’t shout
25. By the time you arrive … he’ll leave..

he’ll leave

he’ll have left

he leaves

he left
26. The house … might be..built in the 16th century.

might have been

might be

might have be

might have
27. Don’t forget … buying.. me a newspaper.

buying

that you buy

to bought

to buy
28. Whenever there was a visitor, the dog .. would run… to the door.

will run

is running

would run

was running
29. He is an executive in ..the car industry…

the car industry

car industry

car industries

car industrial
30. Peter sold his car …in order to.. save money.

as a result

so he

in order to

because to
31. He advised me ..to see… the doctor.

that I see

to see

seeing

see
32. I …am not used to.. travelling by bus.

am not used to

didn’t used to

used to

do not used to
33. He didn’t come last night. I wish that he did

had

did

have

has
34. I am going to a wedding. I need to …be cutting my hair..

be cutting my hair

cutting my hair

have my hair cut

get cut my hair
35. Which would you ..rather… have, gold or silver?

prefer

could

rather

better
36. My sister has been in hospital. I wonder how she …has got across..

is getting on

gets on

has got across

is getting away
37. The man said he did not …mind having.. to go by bus.

care for

bother about

mind having

much mind
38. Although he confessed to the crime, the judge let the boy ..off…

alone

come in

off

forgive
39. I’ve never … come across.. that word before.

gave away

come across

come over

come into
40. The student could not answer the question, so he …gave up

..

gave off

gave into

gave up

gave away

High Fidelity

High Fidelity is a novel by British author Nick hornby first published in 1995. It has sold over a million copies and was later adapted into a and a feature film in 2000 Broadway musical. In 2003, the novel was listed on the BBC’s survey the big read.its about a guy who’s telling about his top 5 break up s and he describes em all

Bermuda Triangle

Bermuda

Bermuda Triangle, section of the North Atlantic Ocean off North America in which more than 50 ships and 20 airplanes are said to have mysteriously disappeared. The area, whose boundaries are not universally agreed upon, has a vaguely triangular shape marked by the Atlantic coast of the Florida panhandle (in the United States), Bermuda, and the Greater Antilles.

Reports of unexplained occurrences in the region date to the mid-19th century. Some ships were discovered completely abandoned for no apparent reason; others transmitted no distress signals and were never seen or heard from again. Aircraft have been reported and then vanished, and rescue missions are said to have vanished when flying in the area. However, wreckage has not been found, and some of the theories advanced to explain the repeated mysteries have been fanciful. Although theories of supernatural causes for these disappearances abound, geophysical and environmental factors are most likely responsible. One hypothesis is that pilots failed to account for the agonic line—the place at which there is no need to compensate for magnetic compass variation—as they approached the Bermuda Triangle, resulting in significant navigational error and catastrophe. Another popular theory is that the missing vessels were felled by so-called “rogue waves,” which are massive waves that can reach heights of up to 100 feet (30.5 metres) and would theoretically be powerful enough to destroy all evidence of a ship or airplane. The Bermuda Triangle is located in an area of the Atlantic Ocean where storms from multiple directions can converge, making rogue waves more likely to occur.

According to the National Oceanic and Atmospheric Administration, “There is no evidence that mysterious disappearances occur with any greater frequency in the Bermuda Triangle than in any other large, well-traveled area of the ocean,” and boaters and fliers continue to venture through the triangle without event.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started