Tener

Tener hambre – սոված լինել
tener sed – ծառավ լինել
tener frio – մրսել
tener calor – մրսել, ջերմություն ունենալ
tener sueño – քունը տանել
tener miedo – վախենալ
tener rason – ճիշտ լինել
tener suerte – բախտավոր լինել
tener años – տարեկան
tener cuidado – զգուշանալ
tener prisa – շտապել
tener dolor de – ցավալ
(no) tener ganas de – հավես (չ)ունենալ
tener verguensa – ամաչել
tener gripe – գրիպ լինել
tener fierbe – հիվանդ, մրսած լինել, ջերմություն ունենալ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: